--------------------------------------------------------------------------------

Ghi chú:

[1] Tây Tạng ngày nay còn 4 phái chính: Cổ Mật (Nyingma), Áo Vải (Kagyu), Hồng Giáo (Sakya), và Hoàng Mạo (Gélug).


--------------------------------------------------------------------------------

Tài liệu tham khảo

Asvagosha:

Gurupancasika, Fifty verses of Guru-devotion. Library of Tibetan works and archives, Dharamsala, India.

Candrakirti:

- Madhyamikavatara, L'entrée au milieu. Edition Dharma 1985
- Prasannapada Madhyamikavrti. Adrien-Maisonneuve 1959

Dhammaratana T. Thera:

The Doctrine of Non-Self (Anatta). Université de Paris 8. 1987

Etienne Lamotte:

- Samdhinirmocana sutra. Adrien-Maisonneuve. Paris 1935
- Mahaprajnaparamitasastra. Institut Orientaliste. Louvain 1949

Guéshé G. Dreyfus:

La vacuité selon l'école Madhyamika. Institut Vajrayogini. 1988

Geshe Lhundup Sopa & Jeffrey Hopkins:

Practice and Theory of Tibetan Buddhism. Rider-London.

Junjiro Takakusu:

The essentials of Buddhist Philosophy. Motilal Banarsidass. Delhi 1975

Kensur Lekden:

Meditation of a Tibetan tantric Abbot. Library of Tibetan works and archives.

Khenpo Tsultrim Gyamtso:

Méditation sur la Vacuité. Institut d'études bouddhistes Mahayana.

Louis de La Vallée Poussin:

- Abhidharmakosa de Vasubandhu. Institut Belge des Hautes Etudes chinoises.
- Vijnaptimatratasiddhi.

Librairie Orientaliste Paul Guethner 1928.

Nyanaponika Thera: Satipatthana. Adrien-Maisonneuve. Paris 1945

Stefan Anacker:

Seven works of Vasubndhu. Motilal Banarsidass. Delhi 1984

Surendra Nath Das Gupta:

Philosophical Essays. Motilal Banarsidass. Delhi 1982

Thích Minh Châu:

- Thắng Pháp Tập Yếu Luận I & II
- Trường Bộ Kinh, tập III. Chùa Kỳ Viên Hoa Thịnh Ðốn 1987.

Thích Nhất Hạnh:

- Vấn Ðề Nhận Thức trong Duy Thức Học. Phật Học Viện Quốc Tế, 1980
- Kinh Pháp Ấn. Lá Bối.

Thích Ðức Niệm:

Câu Xá Luận Cương Yếu. Phật Học Viện Quốc Tế, 1985

Thích Trí Siêu:

- Thiền Tứ Niệm Xứ. Chùa Ðức Viên, San Jose 1987
- Bố Thí Ba La Mật. Chùa Ðức Viên, 1988
- Ðại Thủ Ấn. Nhà in Lam Sơn, 1989

Thích Huyền Vi:

The Four Abhidhammic Reals. Institut de Recherche Linh-Son 1982

Thurman:

Life and Teaching of Tsongkhapa. Library of Tibetan works and archives.

Venkata Ramanan:

Nagarjuna's Philosophy. Motilal Banarsidass. Delhi 1966

Vincente Fatone:

The Philosophy of Nagarjuna. Motilal Banarsidass. Delhi 1981

Walpola Rahula:

- L'Enseignement du Bouddha. Collection Points. Paris
- Abhidharmasamuccaya d'Asanga. Ecole française d'extrême orient. 1980

(Hết)

Nguồn: http://www.thuvienhoasen.org